Informacje prawne

Warunki korzystania ze strony internetowej

Witamy na stronie internetowej CCV, Centre de Chirurgie Vertébrale de Montpellier (zwanej dalej „Stroną Internetową”).

Wydawca

Niniejsza Strona Internetowa jest własnością i jest publikowana przez CCV Montpellier, którego siedziba mieści się pod adresem 50 Rue Emile Combes, 34170 Castelnau-le-Lez, Francja.
CCV Montpellier jest spółką zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem 491 056 339.

Hosting

Strona jest hostowana przez spółkę OVH, 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Francja.

Copyright

Niniejsza Strona Internetowa została zaprojektowana i wykonana przez agencję cyfrową Cubedesigners.
Zdjęcia Cubedesigners, Depositphotos i Manuel Lagos Cid.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.cubedesigners.fr

Użytkowanie

Użytkowanie niniejszej Strony Internetowej podlega niżej przedstawionym Warunkom Użytkowania („Warunki”). CCV zastrzega sobie prawo do uzupełniania, modyfikowania i poprawiania niniejszych Warunków.
Zmienione Warunki wchodzą w życie z dniem umieszczenia ich na Stronie Internetowej. W związku z tym użytkownicy powinni regularnie sprawdzać niniejsze Warunki.

Informacje zawarte na Stronie Internetowej

Informacje zawarte na Stronie Internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym. CCV nie gwarantuje dokładności, kompletności ani aktualności informacji publikowanych na Stronie Internetowej.

CCV dokłada wszelkich starań, aby zapewniać użytkownikom dostępne i sprawdzone informacje i/lub narzędzia, jednak nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia, a także za brak dostępności informacji i usług. Pomimo wszelkich starań podjętych przy tworzeniu i aktualizacji niniejszej Strony Internetowe mogą wystąpić na niej błędy, nieścisłości lub pominięcia, jak również problemy z połączeniem ze Stroną lub przerwanie połączenia.

W związku z tym użytkownik potwierdza, że korzysta z tych informacji na swoją wyłączną odpowiedzialność.

Ochrona prywatności

CCV zobowiązuje się do ochrony danych osobowych udostępnianych przez użytkowników Strony Internetowej.

W przypadku, gdy użytkownicy przekazują swoje dane osobowe, rejestrując je spontanicznie na Stronie Internetowej w celu skorzystania z usługi świadczonej przez CCV za pośrednictwem Strony Internetowej lub w celu przekazania jakiejkolwiek informacji, CCV zobowiązuje się do wykorzystania tych danych osobowych wyłącznie w celu świadczenia danej usługi lub przeprowadzenia badań marketingowych jej dotyczących. Dane osobowe przekazywane przez użytkowników nie będą w żadnym wypadku wykorzystywane przez CCV do późniejszego przesyłania nieautoryzowanych wiadomości reklamowych, chyba że użytkownicy wyrażą na to wyraźną zgodę.

CCV zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa swojej bazy danych.

CCV nie sprzedaje, nie wynajmuje ani nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych użytkowników swojej Strony Internetowej, chyba że wymagają tego przepisy prawne, regulacyjne lub organ sądowy.

Zgodnie z ustawą 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącą technologii informacyjnej, plików i swobód, użytkownik ma prawo do dostępu, sprostowania, zmiany i usunięcia danych osobowych, które go dotyczą.

Aby skorzystać z tego prawa, należy napisać do nas na adres ccv@ccv-montpellier.fr lub na adres: CCV Montpellier, Clinique du Parc, 50 Rue Emile Combes, 34170 Castelnau-le-Lez, France.

Własność intelektualna i prawa pokrewne

Strona Internetowa CCV oraz wszystkie jej elementy (w szczególności rysunki, wzory, zdjęcia, ilustracje, obrazy, ścieżki dźwiękowe, karty graficzne, teksty, logotypy, marki itd.) są wyłączną własnością CCV.

W związku z tym zabrania się wykorzystywania, reprezentowania lub powielania w całości lub w części, w jakikolwiek sposób, rozpowszechniania, publikowania, przesyłania, modyfikowania lub sprzedawania całości lub części zawartości Strony Internetowej lub tworzenia z niej dzieł pochodnych.

Znak towarowy „CCV” oraz logotypy związane z CCV, zarejestrowane lub nie, wyświetlane na Stronie Internetowej, jak również nazwa domeny są i pozostaną wyłączną własnością CCV.

Zabronione jest wszelkie powielanie, dystrybucja, transmisja, modyfikacja lub wykorzystanie tych elementów bez wyraźnej uprzedniej zgody CCV w jakimkolwiek celu.

Nie wolno usuwać żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności ze Strony Internetowej ani jakichkolwiek treści na niej zawartych. Użytkownik może sporządzić jedną kopię podstron Strony Internetowej do użytku prywatnego, osobistego i niekomercyjnego, pod warunkiem, że każda kopia zachowa wszystkie prawa autorskie i informacje o wyłącznych prawach, które się na nich znajdują.

CCV nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nielegalnego użycia lub wykorzystania elementów (w szczególności rysunków, zdjęć, modeli, ilustracji, obrazów, ścieżek dźwiękowych, kart graficznych, tekstów, logotypów, znaków towarowych i innych) zawartych na Stronie Internetowej.

Prawo autorskie

Wszystkie elementy opublikowane na Stronie Internetowej podlegają następującej informacji: Prawa autorskie CCV. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Linki

Niniejsza Strona Internetowa może zawierać linki do innych stron prowadzonych przez podmioty inne niż CCV. CCV nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron, do których odsyła i na które nie ma wpływu.

CCV nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z tych treści. Wszelkie linki do innych stron internetowych są podawane jedynie jako udogodnienie dla użytkowników niniejszej Strony Internetowej.

Wypowiedzenie

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że CCV może zakończyć, informując o tym wcześniej lub nie, korzystanie ze Strony Internetowej przez użytkownika, jeśli ma uzasadnione powody sądzić, że użytkownik naruszył niniejsze Warunki, postępował niezgodnie z niniejszymi Warunkami, naruszył prawa CCV lub stron trzecich, lub z innego powodu.

Użytkownik zgadza się, że CCV może modyfikować lub zakończyć działanie niniejszej Strony Internetowej, informując o tym wcześniej lub nie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że CCV nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika ani stron trzecich w związku z taką modyfikacją lub rozwiązaniem. Postanowienia zatytułowane „Ograniczenie odpowiedzialności” i „Postanowienia ogólne” zachowują ważność po wygaśnięciu niniejszych Warunków.

Ograniczenie odpowiedzialności

CCV nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z lub powiązane z dostępem do niniejszej Strony Internetowej lub z wykorzystaniem informacji lub oprogramowania dostępnego na niniejszej Stronie Internetowej, bezpośrednio lub pośrednio, w tym, między innymi, wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do utraty możliwości korzystania, przerwy w działalności, utraty zysków lub utraty danych, a także za przypadkowe, szczególne lub wtórne szkody wszelkiego rodzaju, niezależnie od formy działania, czy to na podstawie prawa kontraktowego, odpowiedzialności cywilnej (w tym czynu podobnego do czynu niedozwolonego) lub innego, nawet jeśli CCV został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

CCV nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą wynikać z dostępu lub korzystania ze Strony Internetowej, w tym niedostępności, utraty danych, uszkodzenia, zniszczenia lub wirusów, które mogą mieć wpływ na sprzęt komputerowy użytkownika, i/lub z obecności wirusów na jego stronie.

Postanowienia ogólne

Jeśli nie zaznaczono inaczej, informacje i produkty wyświetlane na Stronie Internetowej są prezentowane wyłącznie w celu promocji produktów i usług CCV. CCV nie gwarantuje, że produkty te są dostępne i odpowiednie do użytku we wszystkich krajach świata. Użytkownik korzysta z niniejszej Strony Internetowej na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa obowiązującego w jego kraju. Jednakże Strona Internetowa może opisywać produkty, które nie są dostępne na całym świecie. Wszelkie prawa do działań prawnych, które użytkownik może mieć w odniesieniu do niniejszej Strony Internetowej muszą być wykonane w ciągu dwóch lat od powstania prawa.

Prawo właściwe i jurysdykcja w zakresie rozstrzygania sporów

Niniejsze Warunki podlegają prawu francuskiemu i będą interpretowane zgodnie z nim oraz będą podlegały właściwym sądom w Montpellier.

Zrzeczenie się przez CCV dochodzenia naruszenia któregokolwiek z postanowień Warunków nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się naruszenia jakiegokolwiek innego postanowienia.